තාක්ෂණය, භාෂාව සහ සන්නිවේදනය

ඔබගේ සිතෙහි යමක් තිබේද?

සංඛ්‍යාංක ලෝකය තුළ ඔබ වෙනුවෙන්!

හෙළබස

ඔබට ඇවැසි තාක්ෂණික පරිවර්තන සිංහල සහ තවත් භාෂා 14 කින් ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම හෙළබස සේවාව විසින් තෝරාගන්නා මහජන ප්‍රතිලාභය සඳහා වූ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මෙම සේවාව නොමිලේ හිමි වේ.

සන්නිවේදනය

හිතවතුන්ට සන්නිවේදනය අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දනිමු, යාළු සේවාව ඔබ වෙනුවෙනි.
අත්හදා බැලීමට සහ මතුවන දෝෂ නිරාකරණයට දායකත්වය සැපයීම සඳහා පූර්ව ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට කැමති නම් අපට දන්වන්න.

වේදිකාව - 1

විවෘත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා මෙවලම්, මූලික සම්පත් සහ අපගේ අනෙකුත් සේවා කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව නොමිලේ සැපයීම සිදු කෙරේ.

යාළු වෙන්න, දැන් අහන්න!